JOPO - Joustava perusopetus

Mikä on JOPO?

Joustavan perusopetuksen tärkein tavoite on peruskoulun yhdeksännen luokan opintojen suorittaminen ja sitä kautta peruskoulun päätökseen saaminen. Työharjoittelun, pienryhmätoiminnan sekä ilmiöpohjaisen oppimisen keskeisenä tavoitteena on lisäksi oppilaan elämäntaitojen sekä elämänhallinnan vahvistaminen. Painopisteenä voi olla esimerkiksi säännöllinen koulutyöhön osallistuminen tai arvosanojen korottaminen.

Kenelle JOPO on suunnattu?

Joutuuko jopoon?

- No ei todellakaan joudu. Jopoon haetaan ja päästään. Jopoon valitaan oppilaita, joilla on valmiuksia ja motivaatiota opiskella erilaisin menetelmin ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Alajärven yläkoulun joustavan perusopetus ryhmässä opiskelee 4-6 yhdeksännen luokan oppilasta. JOPO on suunnattu oppilaille, jotka hyötyvät toiminnallisista ja työpainotteisista menetelmistä.

Mitä oppiaineita JOPO-ryhmässä opiskellaan?

Tuleeko joposta todistukseen merkintä?

- Todistukseen ei tule tietoa jopo-opiskelusta.

Joustava perusopetus noudattaa yleistä opetussuunnitelmaa eikä JOPO-opinnoista tule erillistä merkintää todistukseen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma tavoitteineen. Poikkeuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukaisena.

Mitä JOPO-ryhmässä tehdään?

JOPO-ryhmäläisillä on neljä lähiopetuspäivää - maanantaista torstaihin opiskellaan koulussa. Perjantai on oppilaille työelämätutustumista, johon liittyen oppilaat tekevät erilaisia oppimistehtäviä.

Reaaliaineet ja liikunta opiskellaan JOPO-ryhmässä vastuuopettajien johdolla. Aineenopettajat vastaavat matemaattisten aineiden sekä kielten opettamisesta. Lisäksi oppilaat osallistuvat yleisopetuksessa kahteen valinnaisaineeseen. Työelämätutustuminen muodostaa kaikille JOPO-oppilaille kolmannen valinnaisaineen. Joustavan perusopetuksen vastuuopettaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja yhteydenpidosta huoltajiin.

Joustavassa perusopetuksessa ilmiöpohjaisen oppimisen tukena hyödynnetään erilaisia retkiä, vierailuja ja vierailijoita. Tavoitteena on oppimismenetelmien avulla tukea ja kehittää nuorten opiskeluvalmiuksia ja aktiivista kansalaisuutta. Oppilaan oppimissuunnitelman mukaisia tavoitteita tarkastellaan jaksoittain.

Miten oppimista tuetaan?

Voiko jopossa korottaa arvosanoja?

- Ehdottomasti voi! Pieni ryhmä mahdollistaa yksittäisen oppilaan oppimisen tukemisen. Oppilas voi myös halutessaan panostaa erityisesti itselleen tärkeään oppiaineeseen.

Oppimisen tukena ovat JOPO-ryhmää opettavien opettajien ja rehtorin lisäksi moniammatillinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat koulun sisältä oppilaanohjauksesta vastaava opettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana nuorisotyön eri toimijat sekä paikalliset toimijat ja yritykset. JOPO-toimintaa ja sen suunnittelu- ja kehittämistarpeita pohditaan tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmässä.

Miten jopoon haetaan?

Yhdeksännen luokan syksyllä alkavaan JOPO-ryhmään haetaan kahdeksannen luokan keväällä. Ryhmää voidaan täydentää tarvittaessa myös lukuvuoden aikana.

Joustavaan perusopetukseen haetaan oppilaan ja huoltajan yhteisellä päätöksellä. Haku tapahtuu täyttämällä ja palauttamalla hakulomake opinto-ohjaajalle. Kaikki hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa.


Fanny Vilmilä, 040 8405 349
Joporyhmän vastuuopettaja