Kuntoutusluokka

KUNTOUTUSLUOKKA

Yläkoulun kuntoutusluokka on kuuden oppilaan erityisopetuksen pienryhmä, joka on tarkoitettu tehostetun tai erityisen tuen vaiheessa oleville yläkouluikäisille oppilaille. Luokassa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Kuntoutusluokassa opiskelu on vaihtoehto tilanteessa, kun oppilaalle ei löydetä riittävää tai sopivaa koulunkäynnin tukea yleisopetuksessa lähikoulussaan.

Pääsääntöisesti oppilas on saanut aiemmin tukea koulunkäyntiinsä kolmiportaisen tuen mukaisesti. Kuntoutusluokan tuki on tehostettua tukea, joten yleisen tuen oppilaalle tulee tehdä pedagoginen arvio kuntoutusluokkaan siirryttäessä. Opetus on erityisopetusta, mutta ei vaadi erityisen tuen päätöstä.

Luokkaan haetaan erillisellä hakulomakkeella, jonka huoltajat ja luokanvalvojat huolehtivat yhteistyönä. Oppilasvalinnoista vastaa luokan moniammatillinen ohjausryhmä. Päätöksen kuntoutusluokkasiirrosta tekee sivistystoimenjohtaja. Hallinnollisesti lapsi pysyy kotikoulunsa oppilaana koko kuntoutusluokkajakson ajan. Jakson pituus määräytyy oppilaan tarpeiden mukaan.

OPETUS KUNTOUTUSLUOKASSA:

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet, psyykkinen tila sekä oppimisen tai käyttäytymisen haasteet. Opetuksessa painotetaan positiivisia kokemuksia, epäonnistumisten tai turhautumisen sietämistä, oman vastuun ottamista, itsetunnon vahvistumista sekä motivaation etsimistä.

Opetuksen lisäksi kiinnitetään huomiota oppilaan sosiaalisiin taitoihin. Taitoja harjoitellaan mahdollisimman ratkaisukeskeisesti. Oppilaita ohjataan tarkkailemaan ja ymmärtämään omaa käyttäytymistään sekä oman käyttäytymisen vaikutusta muihin.

Opetuksen aikana tehdään yhteistyötä oppilaan oman koulun kanssa ja oppilaspaikka omassa koulussa säilyy. Arviointi suoritetaan yhteistyössä oman koulun kanssa joustavasti sen mukaan millaisella jaksolla oppilas on. Tavoitteena on kuntouttavan opetuksen myötä palauttaa oppilas takaisin omaan ryhmäänsä heti kun se on mahdollista.


KUNTOUTUSLUOKKATIIMI

Erityisluokanopettaja Rebekka Saukko, 040 5707 003

psykiatrinen sairaanhoitaja Heli Åttman, 040 6158 166

koulunkäynnin ohjaaja Nelli Linde


TAVOITTEET

  • turvata koulunkäynti

  • tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä

  • selkeyttää oppilaan koulunkäynnin tilannetta

  • tuen tarpeen arviointi

  • syrjäytymisen ehkäisy

  • pyrkiä vahvistamaan sekä oppilaan oppimisen taitoja, että sosiaalisia taitoja oppilaan tarpeet, haasteet ja vahvuudet opetuksessa huomioiden