OPINTO-OHJAUS JA Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä

Alajärven yläkoululle on laadittu oppilashuoltosuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain. Oppilashuollon ohjausryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi monialaisen oppilashuollon toimintaa. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa sekä huhtikuussa.

Puheenjohtajana toimii erityisopettaja Marianne Saarela ja muina jäseninä ovat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori. Lisäksi mukaan voidaan kutsua muita koulun toimintaan liittyviä henkilöitä.

Oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti. On tärkeää, että huoltaja ja oppilas ovat keskustelussa paikalla. Lisäksi ryhmä voi koostua esimerkiksi seuraavista työntekijöistä: terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja oppijan ryhmäohjaaja tai keskeinen opettaja. Asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen ja sitä säilytetään koulun kansliassa oppilashuoltorekisterissä. Oppilaan asioiden yksilölliseen käsittelyyn vaaditaan aina huoltajan ja oppilaan suostumus.

Perusopetuslain 16 a ja 17 §:ä on täsmennetty siten, että tehostetun ja erityisen tuen antamiseen liittyvien selvitysten tekeminen ei ole oppilashuoltoa, vaan moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa, minkä perusteella selvitysten tekemisestä sekä tehostetusta ja erityisestä tuesta ei voi kieltäytyä.

Lupa asioiden käsittelyyn oppilaskohtaisessa asiantuntijaryhmässä

Oppilaan menestyminen omalla parhaalla tasollaan opinnoissa on kaikkien hänen opetukseensa ja kasvatukseensa osallistuvien tavoite. Vaikeuksien ilmaantuessa varhainen ja välitön apu on tärkeää. Paras paikka asioiden käsittelyyn on oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä, jossa paikalla ovat kaikki asiaa tuntevat tahot. Luokanvalvoja ilmoittaa huoltajalle oppilaan asioiden käsittelystä. Yksittäistä oppilasta koskevaan oppilashuoltoryhmään kutsutaan oppilas ja hänen huoltajansa ja muita tarvittavia tahoja oppilaan huoltajan suostumuksella.